» YAYINLARIMIZ
Sorularla Kamu İhale Süreci ve Sözleşme Uygulamaları/Güncellenmiş İkinci Baskı (CD ilaveli) Selahattin ACISU Muhasebat Başkontrolörü
» Sorularla Kamu İhale Süreci ve Sözleşme Uygulamaları/Güncellenmiş İkinci Baskı (CD ilaveli) Selahattin ACISU Muhasebat Başkontrolörü
 
Fiyatı : 40 TL
Açıklama

 

-1002434 nolu Posta Çeki Hesabına -Garanti Bankası Yenişehir Şubesi’ne (IBAN TR77 0006 2000 4110 0006 6787 37) -Ziraat Bankası Kızılay Şubesi’ne (IBAN TR14 0001 0006 8539 0401 7850)

 

10 ve daha üzeri toplu alımlarda kitabın fiyatı 25,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

Yayınevi : Muhasebat Kontrolörleri Derneği
Yazar:Selahattin ACISU

Kağıt - Kapak : Kitap Kağıdı - Karton Kapak
Baskı Sayısı : 2

Basım Tarihi : 2012

Basım Yeri : Ankara
ISBN :978-605-5827-03-8

Sayfa Sayısı :312

CD ilaveli 

» Kitap Bilgisi

-1002434 nolu Posta Çeki Hesabına -Garanti Bankası Yenişehir Şubesi’ne (IBAN TR77 0006 2000 4110 0006 6787 37) -Ziraat Bankası Kızılay Şubesi’ne (IBAN TR14 0001 0006 8539 0401 7850)

 

İÇİNDEKİLER
I-AMAÇ, KAPSAM VE UYGULAMA İLKELERİ.................................................. 1
1.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Amacı Nedir? Hangi İdarelerin Alımları
Bu Kanuna Göre Gerçekleştirilecektir? Hangi Alımlar Bu Kanuna Tabi Değildir? ........... 1
2-Kamu İhale Mevzuatında Tanımlanan Temel Kavramlar Nelerdir? ....................... 4
3.İdarelerin Uymak Zorunda Oldukları Temel İlke ve Kurallar Nelerdir? ................. 7
II-İHALEYE KATILIM KURALLARI ................................................................... 12
4.İhaleye Katılan İsteklilerin Yeterlikleri Hakkında İdarelerce Yapılacak İşlemler
Nelerdir?........................................................................................................................... 12
5.4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Kimler İhale Dışı Bırakılır? ....... 14
6.4734 Sayılı Kanunun 11 inci Maddesine Göre Kimler İhaleye Katılamaz? .......... 16
III-İHALEYE HAZIRLIK VE TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI..... 19
7.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşine İlişkin Satın Alma Aşamaları Nelerdir? .... 19
8.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşine İlişkin Talep Nasıl Belirlenir ve
Tamamlanması Gereken Süreçler Nelerdir? ..................................................................... 20
9.Teknik Şartname Nedir ve Teknik Şartname Düzenlenirken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar Nelerdir? .............................................................................................. 21
10.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinin İş Tanımı Ayrımı Nasıl
Yapılacaktır? ..................................................................................................................... 22
11.Mal Alımlarına İlişkin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar Nelerdir?.............................................................................................. 24
12.Hizmet Alımlarına İlişkin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar Nelerdir?............................................................................................. 25
13.Yapım İşlerine İlişkin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek
Hususlar Nelerdir? ............................................................................................................ 27
14.4734 sayılı Kanunda Eşik Değerler Nelerdir ve Nasıl Güncellenir?.................... 28
IV-YAKLAŞIK MALİYETİN VE İHALE USULÜNÜN TESPİTİ ESAS VE
USULLERİ ....................................................................................................................... 30
15. Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl Tespit
Edilir ve Buna İlişkin İlkeler Nelerdir?............................................................................. 30
16.Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Hesaplanma İlkeleri Nelerdir? .................. 31
17.Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve
Fiyatlar Nasıl Tespit Edilir? .............................................................................................. 32
18. Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanır ve Güncellenir? .......... 32
19.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl
Tespit Edilir?..................................................................................................................... 33
20.Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarlar Nasıl
Tespit Edilir?..................................................................................................................... 34
21.Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçler Nasıl
Tespit Edilir?..................................................................................................................... 37
22.Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanır ve Güncellenir? ................. 37
23.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak İhale Usulü Nasıl
Belirlenir?......................................................................................................................... 38
V-MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İHALE
DÖKUMANI HAZIRLANMASI USUL VE ESASLARI................................................ 40
24.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin İhale ve Ön Yeterlik
Dokümanlarının İçeriğinde Neler Bulunur? Dökumanlar Nasıl Hazırlanır?..................... 40
25.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde İdari Şartname, Ön Yeterlik
Şartnamesi ve Sözleşme Düzenlenmesinde Hangi Mevzuat Esas Alınır? ........................ 41
26.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde CD Ortamında Hazırlanan İhale
Dokümanının Güvenliği Nasıl Sağlanır, Buna İlişkin Düzenlemeler Nelerdir?................ 42
27.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde İhale ve Ön Yeterlik
Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması ve EKAP Üzerinden İndirilmesi Usul ve
Esasları Nelerdir? .............................................................................................................. 43
28.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde İdari Şartnamede Yer Alması
Zorunlu Hususlar Nelerdir?............................................................................................... 44
29.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Belgelerin Sunuluş Şekli,
Tercüme ve Tasdik İşlemleri Nasıl Yapılır? ..................................................................... 45
30.İdarelerce Alımın veya İşin Niteliğine Uygun Olarak Belirlenen İhale
Usullerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Uygulama
Yönetmelikleri Ekinde Yer Alan İhale ve Ön Yeterlik Dökumanları Nelerdir? ............... 48
31.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, İhaleye Katılımda Ekonomik ve
Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler
Nelerdir?........................................................................................................................... 50
32.Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sözleşmelerin Yürütülmesi Aşamasında
Mesleki ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemelere Yer Verilebilir mi?............ 52
33.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, Ortak Girişim Olarak İş
Ortaklığının Ön Yeterlik ve İhaleye Katılımda Uyması Gereken Kurallar Nelerdir? ...... 53
34.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, Ortak Girişim Olarak
Konsorsiyumların Ön Yeterlik ve İhaleye Katılımda Uyması Gereken Kurallar
Nelerdir?........................................................................................................................... 54
35.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, Ekonomik ve Mali Yeterliğe
İlişkin Bankalardan Temin Edilecek Belgeler Nelerdir?................................................... 54
36.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, Bilanço veya Eşdeğer Belgelerde
Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? .............................................................................. 55
37.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, İş Hacmini Gösteren Belgeler
Nelerdir ve Nasıl Sunulur?................................................................................................ 56
38.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, İş Hacmine İlişkin Belge
Tutarları Nasıl Güncellenir?.............................................................................................. 59
39.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, Mesleki ve Teknik Yeterliğe
İlişkin Belgelerden Aday veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif
Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler Nelerdir, Bunlar Nasıl Sunulur?.............. 59
40.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde, İş Deneyim Tutarları Nasıl
Güncellenir? ...................................................................................................................... 60
VI-MAL ALIMLARINDA İHALE DÖKUMANINA GÖRE İSTENECEK
BELGELER VE DÜZENLENME KOŞULLARI ............................................................ 63
41.Mal Alım İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik
Yeterliğin Değerlendirilmesine İlişkin Olarak İstenecek Belgeler Hangi Esaslara Göre
Belirlenir?......................................................................................................................... 63
42.Mal Alım İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler Nelerdir, Nasıl
Sunulur? ............................................................................................................................ 67
43.Mal Alım İhalelerinde Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler
Nelerdir, Nasıl Sunulur?.................................................................................................... 69
44.Mal Alım İhalelerinde, Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile
Yedek Parça Sağlanmasına Yönelik İhale Dökumanında Düzenlemeler Yapılabilir mi?. 70
45.Mal Alım İhalelerinde Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler,
İmalat Belgeleri ve Kapasite Raporu Düzenlenirken Şartnamelerde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar Nelerdir? .............................................................................................. 70
46.Mal Alım İhalelerinde Organizasyon Yapısı ile Kalite Kontrolden Sorumlu
Teknik Kuruluşlara İlişkin Belgeler Nasıl Sunulur? ......................................................... 72
47.Mal Alım İhalelerinde, Kalite ve Standart ile Ürünlerin Piyasaya Arzına
İlişkin Belgeler Nasıl Sunulur? ......................................................................................... 74
48.Mal Alım İhalelerinde, Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları,
Fotoğrafları ile Teknik Şartnameye Cevapları ve Açıklamaları İçeren Dokümanlar
Nasıl Sunulur?................................................................................................................... 76
49.Mal Alım İhalelerinde, İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İş
Bitirme Belgesinin Düzenlenme Esas ve Usulleri Nelerdir?............................................. 76
50.Mal Alım İhalelerinde, İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları Nelerdir? ........ 77
51.Mal Alım İhalelerinde, Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile
Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyimi Nasıl Belgelendirilir? . 78
52.Mal Alım İhalelerinde, İş Deneyimini Gösteren Belgeler Nasıl
Değerlendirilir? ................................................................................................................. 80
53.Mal Alımlarında Açık İhale Usulüne Göre İhaleye Katılabilmek İçin Gereken
Belgeler Nelerdir? ............................................................................................................. 81
54.Mal Alımlarında Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik
Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?...................................................................... 83
55.Mal Alımlarında Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhaleye
Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? ................................................................... 85
56.Mal Alımlarında 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir? .. 87
57.Mal Alımlarında 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
Nelerdir?........................................................................................................................... 89
VII-HİZMET ALIMLARINDA İHALE DÖKUMANINA GÖRE İSTENECEK
BELGELER VE DÜZENLENME KOŞULLARI ............................................................ 92
58.Hizmet Alım İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik
Yeterliğin Değerlendirilmesine İlişkin Olarak İstenecek Belgeler Hangi Esaslara Göre
Belirlenir?......................................................................................................................... 92
59.Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler Nasıl
Değerlendirilir? ................................................................................................................. 95
60.Hizmet Alım İhalelerinde Personel Durumuna İlişkin Belgeler İstenebilir Mi?.. 96
61.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Nelerdir? Bu Tür Alımlarda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile Teklif Fiyata Dahil Olması Gereken Giderler
Nelerdir?........................................................................................................................... 97
62.Hizmet Alım İhalelerinde Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin
Belgeler ve Kapasite Raporu Nasıl Düzenlenir? ............................................................. 102
63.Hizmet Alımı İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler Nelerdir, Nasıl
Sunulur? .......................................................................................................................... 103
64.Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum
ve Kuruluşlar Nelerdir?................................................................................................... 105
65.Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları Nelerdir? 106
66.Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyim Tutarının Tespiti Nasıl Yapılır?............ 108
67.Hizmet Alım İhalelerinde, İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş
Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler ve Bu Belgelerde Aranacak Kriterler Nelerdir?... 108
68.Hizmet Alım İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilme
Usul ve Esasları Nelerdir?............................................................................................... 109
69.Hizmet Alımlarında Açık İhale Usulüne Göre İhaleye Katılabilmek İçin
Gereken Belgeler Nelerdir?............................................................................................. 110
70.Hizmet Alımlarında Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Ön Yeterliğe
Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Nelerdir?................................................................ 112
71.Hizmet Alımlarında Belli İstekliler Arasında İhaleye Katılabilmek İçin
Gerekli Belgeler Nelerdir? .............................................................................................. 114
72.Hizmet Alımlarında 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir? 115
73.Hizmet Alımlarında 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
Nelerdir?......................................................................................................................... 117
VIII-YAPIM İŞLERİNDE İHALE DÖKUMANINA GÖRE İSTENECEK
BELGELER VE DÜZENLENME KOŞULLARI .......................................................... 120
74.Yapım İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik
Yeterliğin Değerlendirilmesine İlişkin Olarak İstenecek Belgeler Hangi Esaslara Göre
Belirlenir?....................................................................................................................... 120
75.Yapım İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgeler Nasıl Değerlendirilir? ... 122
76.Yapım İhalelerinde İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna
İlişkin Belgeler Nelerdir? ................................................................................................ 125
77.Yapım İhalelerinde Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
Nelerdir ve Bu Belgeler Nasıl Sunulur?.......................................................................... 127
78.Yapım İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler Nelerdir ve Bu
Belgeler Nasıl Sunulur? .................................................................................................. 128
79.Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve
Kuruluşlar Nelerdir?........................................................................................................ 128
80.Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Çeşitleri ve Düzenleme Koşulları
Nelerdir?......................................................................................................................... 129
81.Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır? ............... 131
82.Yapım İhalelerinde İş Deneyim Tutarı Nasıl Tespit Edilir? .............................. 133
83.Yapım İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Kimlere ve Hangi Usul ve Esaslar
Dahilinde Verilir?............................................................................................................ 135
84.Yapım İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilme Usul
ve Esasları Nelerdir? ....................................................................................................... 138
85.Yapım İşlerinde Açık İhale Usulüne Göre İhaleye Katılabilmek İçin Gereken
Belgeler Nelerdir? ........................................................................................................... 140
86.Yapım İşlerinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Ön Yeterliğe
Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? ................................................................. 143
87.Yapım İşlerinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre İhaleye
Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? ................................................................. 146
88.Yapım İhalelerinde 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir? 147
89.Yapım İhalelerinde 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b) ve (c)
Bendine Göre Pazarlık Usulünde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
Nelerdir?......................................................................................................................... 149
IX-İHALE ONAYININ ALINMASI, İHALE KOMİSYONUNUN
KURULMASI VE İLANA ÇIKILMASI........................................................................ 153
90.İhale Onayı ve İhale Kayıt Numarası Nasıl Alınır? ........................................... 153
91.İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları Nasıldır? ........................ 153
92.İhale İşlem Dosyasında Neler Bulunur? ............................................................ 154
93.İhale ve Ön Yeterlik İlanı Nasıl Yapılır? ........................................................... 155
94.Ön İlan Nasıl Yapılır?........................................................................................ 158
95.İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile Ön İlan, İhale İlanı ve Davet Süresinin
Kısaltılması ile İlgili Usul ve Esaslar Nelerdir? .............................................................. 159
96.İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar Nelerdir? .................................. 160
97.Ön İlan ile Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar Nelerdir? ..... 161
98.İlânın Uygun Olmaması Durumunda Ne Gibi İşlemler Yapılır? ....................... 162
99.İhale veya Son Başvuru Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi Durumunda
Yapılacak İşlemler Nelerdir? .......................................................................................... 162
100.İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılmasının
Usul ve Esasları Nelerdir?............................................................................................... 162
X-BAŞVURULAR, TEKLİF MEKTUPLARI VE TEMİNATLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR ..................................................................................................... 164
101.Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekli Nasıl Olmalıdır? ................................ 164
102.Tekliflerin Geçerlilik Süresi Nasıl Belirlenir? ................................................. 164
103.Teminatlar Nasıl ve Hangi Oran Üzerinden Alınır ve Teminatlarla İlgili
Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?................................................................................ 165
104.Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Nelerdir? Nasıl Teslim Alınır? ...... 166
XI-ÖN YETERLİK VE YETERLİK BAŞVURU MEKTUPLARI İLE TEKLİF
MEKTUPLARININ SUNULMASI, İDARECE TESLİM ALINMASI......................... 167
105.Ön Yeterlik ve Yeterlik Başvuru Mektupları ile Teklif Mektupları Nasıl
Hazırlanır ve Sunulur? İdare Tarafından Nasıl Teslim Alınır ? ...................................... 167
106.Ön Yeterlik ve Yeterlik Başvuruları ve Teklifler İhale Komisyonunca Nasıl
Teslim Alınır ve Açıklama Talebi ile Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması Usul ve
Esasları Nelerdir? ............................................................................................................ 167
XII-ÖN YETERLİK VE YETERLİK BAŞVURU MEKTUPLARI İLE TEKLİF
MEKTUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLİ İSTEKLİLER LEHİNE
FİYAT AVANTAJI UYGULANMASI, FİYAT DIŞINDAKİ UNSURLARIN
DİKKATE ALINMASI USUL VE ESASLARI İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER VE
TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER......... 173
107.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinde Ön Yeterlik Başvuruları Nasıl
Değerlendirilir ve Bildirilir?............................................................................................ 173
108.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinde Kanunun 21 inci Maddesinin (a),
(d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuruları Nasıl
Değerlendirilir ve İsteklilerle Teknik Görüşmeler Nasıl Gerçekleştirilir? ...................... 174
109.Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinde Fiyat ile Birlikte Fiyat Dışındaki
Unsurlarında Dikkate Alınması Halinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar
Nelerdir?......................................................................................................................... 176
110.Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Yerli İstekliler ile Yerli Malı Teklif
Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Nasıl Uygulanır? ........................................ 176
111.Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Teklifler ve Aşırı Düşük
Teklifler Nasıl Değerlendirilir?....................................................................................... 177
112.Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler Hangi Ölçülere Göre Değerlendirilir? 179
113.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklifler
Nasıl Değerlendirilir?...................................................................................................... 194
114.Mal Alımlarında Tekliflerin Eşit Olması Durumunda Nasıl İşlem Yapılır?.... 204
115.Hizmet Alımlarında Tekliflerin Eşit Olması Durumunda Nasıl İşlem Yapılır?205
116.Yapım İşlerinde Tekliflerin Eşit Olması Durumunda Ne İşlem Yapılır? ........ 206
XIII-İHALENİN ONAYLANMASI, BİLDİRİMİ VE DAVET USUL VE
ESASLARI...................................................................................................................... 207
117.İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Süreci Nasıldır? ....................... 207
118.Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali Durumunda Yapılması
Gerekenler Nelerdir?....................................................................................................... 207
119.Kesinleşen İhale Kararı Nasıl Bildirilir?.......................................................... 208
120.İhale Üzerinde Kalan İstekli Sözleşmeye Nasıl Davet Edilir?......................... 208
XIV-İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI, İDARE VE İSTEKLİNİN
SORUMLULUKLARI, BİLDİRİM VE TEBLİGAT USUL VE ESASLARI ............... 210
121.İhale Sözleşmeye Nasıl Bağlanır? ................................................................... 210
122.Sözleşme Yapılmasında İsteklinin ve İdarenin Görev ve Sorumlulukları
Nelerdir?......................................................................................................................... 211
123.İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumunda Ne
İşlem Yapılır?.................................................................................................................. 211
124.İhale Sonuç Bildirimi ve İlanı Nasıl Yapılır? .................................................. 212
125.Bildirim ve Tebligat Usul ve Esasları Nelerdir? .............................................. 213
XV-DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI, UYGULANACAK
İHALE USULÜ .............................................................................................................. 214
126.Danışmanlık Hizmetlerinin Kapsamı Nedir? Hangi İhale Usulü Uygulanır? .. 214
127.Danışmanlık Hizmetlerinde İş Tanımı Nasıl Belirlenir?.................................. 214
XVI-DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE ÖN YETERLİK İŞLEMLERİ.......... 216
128.Danışmanlık Hizmetlerinde Ön Yeterlik İlanı Nasıl Yapılır?.......................... 216
129.Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması Usul ve Esasları Nelerdir? 216
130.Danışmanlık Hizmet Alımlarında Ön Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl
Yapılır?........................................................................................................................... 217
131.Danışmanlık Hizmet Alımlarında İhaleye Davet Nasıl ve Hangi Sürelerle
Yapılır?........................................................................................................................... 219
XVII-DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE TEKLİFLERİN SUNULMASI,
İDARECE TESLİM ALINMASI, AÇILMASI USUL VE ESASLARI......................... 220
132.Danışmanlık Hizmet Alımlarında Teklifler Nasıl Sunulur? ............................ 220
133.Danışmanlık Hizmet Alımlarında Teklifler Nasıl Alınır ve Teknik Tekliflerin
Açılması Usul ve Esasları Nelerdir? ............................................................................... 220
XVIII-DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE TEKNİK VE MALİ
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................................... 222
134.Danışmanlık Hizmet Alımlarında Teknik ve Mali Teklifler Nasıl
Değerlendirilir? ............................................................................................................... 222
135.Danışmanlık Hizmetlerinde Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayıları Nasıl
Belirlenir?....................................................................................................................... 222
136.Danışmanlık Hizmetlerinde Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak
Kriterler Nelerdir?........................................................................................................... 223
137.Danışmanlık Hizmetlerinde Teknik Puanlama Nasıl Yapılır?......................... 225
138.Danışmanlık Hizmetlerinde Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlaması Nasıl
Gerçekleştirilir?.............................................................................................................. 225
XIX-DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM PUANLARIN
BELİRLENMESİ, İHALENİN KARARA BAĞLANARAK ONAYLANMASI,
DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI........................................................... 227
139.Toplam Puanların Belirlenmesi, Görüşmeye Davet ve İhalenin Karara
Bağlanması Nasıl Gerçekleştirilir?.................................................................................. 227

140.Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali Nasıl Gerçekleştirilir? ...... 227
141.İhalenin Onaylanması Nasıl Gerçekleştirilir? .................................................. 228
142.Kesinleşen İhale Kararı Nasıl Bildirilir?.......................................................... 228
143.İhale Üzerinde Kalan İstekli Sözleşmeye Nasıl Davet Edilir?......................... 228
144.İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumunda Nasıl
Bir İşlem Yapılır?............................................................................................................ 229
XX-DOĞRUDAN TEMİN USULÜ....................................................................... 230
145.Doğrudan Temin Usulünde Alımlar Nasıl Gerçekleştirilir? ............................ 230
146.İhtiyacın Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişi Tarafından
Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi Durumunda Doğrudan Teminle İlgili Uyulması
Gereken Hususlar Nelerdir? ............................................................................................ 231
147.Sadece Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç ile İlgili Özel Bir Hakka
Sahip Olması Durumunda Doğrudan Teminle İlgili Uyulması Gereken Hususlar
Nelerdir?......................................................................................................................... 231
148.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (c) Bendi Uyarınca Mal ve
Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek veya Tüzel Kişiden Doğrudan Temini ile İlgili
Esas ve Usuller Nelerdir?................................................................................................ 232
149.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların
Doğrudan Temini ile İlgili Esas ve Usuller Nelerdir?..................................................... 233
150.İdarelerin İhtiyacına Uygun Taşınmaz Mal Alımı veya Kiralanmasının
Doğrudan Temini ile İlgili Esas ve Usuller Nelerdir?..................................................... 234
151.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (f) Bendi Gereğince İlaç, Tıbbi Sarf
Malzemeleri ile Test ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımlarının Doğrudan Temini ile İlgili
Esas ve Usuller Nelerdir?................................................................................................ 234
152.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (g) Bendi Gereğince Milletlerarası
Tahkim Davaları İçin Alınacak Hizmetlerin Doğrudan Temini ile İlgili Esas ve Usuller
Nelerdir?......................................................................................................................... 235
153.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (h) Bendi Gereğince Mülkiyet
Haklarının Tescili İçin Alınacak Hizmetler ile Avukatlık Hizmetlerinin Doğrudan
Temini ile İlgili Esas ve Usuller Nelerdir?...................................................................... 235
154.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (ı) Bendi Gereğince Türkiye İş
Kurumunun İhtiyaç Duyduğu, İş, İş Gücü ve Meslek Analizleri ile İlgili Hizmetlerin
Doğrudan Temini ile İlgili Esas ve Usuller Nelerdir?..................................................... 236
155.4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (i) Bendi Gereğince Oy Pusulası
Kağıdı ve Oy Zarfı Kağıdı Alımı ile Oy Pusulası Basım Hizmetinin Doğrudan Temini
ile İlgili Esas ve Usuller Nelerdir? .................................................................................. 236
XXI-ÇERÇEVE ANLAŞMA VE MÜNFERİT SÖZLEŞME USUL VE
ESASLARI...................................................................................................................... 238
156.Çerçeve Anlaşma Nedir? ................................................................................. 238
157.Çerçeve Anlaşma İhalesine Konu Olabilecek Mal ve Hizmet Alımları ile
Yapım İşleri Nelerdir?..................................................................................................... 239
158.Çerçeve Anlaşma İhalesine İlişkin Temel İlkeler ve Genel Esaslar Nelerdir? 239
159.Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl Tespit Edilir?............. 241
160.Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Dökumanın İçeriğinde Neler Bulunur? İhale
Onayı Nasıl Alınır ve İhale Komisyonu Nasıl Oluşturulur? ........................................... 241
161.Çerçeve Anlaşmalarında İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile İlan Sürelerinin
Kısaltılmasına İlişkin Hususlar Nelerdir? ....................................................................... 243
162.Çerçeve Anlaşmalarında İstenecek Belgeler Nelerdir? Oniki Ayda Bir
Yapılacak Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?........................................................ 245
163.Çerçeve Anlaşmalarında İhale Dışı Bırakılma Nedenleri ile İhaleye
Katılamayacak Olanlar Nasıl Değerlendirilir? Belgeler Nasıl Sunulur? ......................... 246
164.Çerçeve Anlaşmalarında, Tekliflerin Alınması, Açılması, Belgelerdeki Bilgi
Eksikliklerinin Tamamlatılması ile Tekliflerin Değerlendirilmesi Nasıl
Gerçekleştirilir?.............................................................................................................. 246
165.Çerçeve Anlaşmalarında Liste Nasıl Oluşturulur?........................................... 247
166.Çerçeve Anlaşmalarında Tekliflerin Eşit ve Aşırı Düşük Olması Durumunda,
Yapılacak İşlemler Nelerdir? Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Nasıl Uygulanır? .. 248
167.Çerçeve Anlaşmalarında İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve
Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması Nasıl Gerçekleştirilir? Çerçeve Anlaşmanın
İmzalanmaması Durumunda Nasıl İşlem Yapılır? .......................................................... 248
168.Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? ............................ 249
XXII -ELEKTRONİK İHALE ............................................................................... 256
169.Elektronik İhalenin Amaç ve Dayanakları ile Elektronik Alımlarda
Kullanılan Temel Kavramlar Nelerdir?........................................................................... 256
170.İhale Sürecine İlişkin EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemler ile
İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar Nelerdir? ........................................................... 257
171.EKAP Üzerinden Gerçekleştirilecek İşlemlerde Bildirim ve Tebligat Esasları
Nelerdir?......................................................................................................................... 258
172.İdareler ve İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı
Nasıl Yapılır? .................................................................................................................. 259
173.Elektronik Kamu Alımlarında İhale Hazırlık İşlemleri Nelerdir?.................... 260
174.İlanların Hazırlanması, Dokümanın Görülmesi, Satın Alınması ve EKAP
Üzerinden İndirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir? ............................................. 262
175.Dokümanda Değişiklik veya Açıklama Nasıl Yapılır, Başvuru ve Teklifler
Nasıl Kaydedilir? ............................................................................................................ 263
176.Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde e-teklifler Nasıl
Hazırlanır ve Sunulur? .................................................................................................... 264
177.Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Mali Durumu Gösteren
Referans Mektupları Bankalardan Nasıl Temin Edilir? .................................................. 265
178.Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Geçici Teminatlar Nasıl
Sunulur? .......................................................................................................................... 265
179.e-tekliflerin Açılmasının Usul ve Esasları Nelerdir? ....................................... 266
180.e-teklifler Nasıl Değerlendirilir?...................................................................... 266
181.İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması veya İptal Edilmesi Usul ve
Esasları Nelerdir? ............................................................................................................ 267
182.Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması Usul
ve Esasları Nelerdir? ....................................................................................................... 268
183.EKAP’ta Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin İşlemler Nasıl Gerçekleştirilir?268
184.EKAP’ta Münferit Sözleşme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir? ........................ 269
XXIII-DİNAMİK ALIM SİSTEMİ VE ELEKTRONİK EKSİLTME................... 270
185.Dinamik Alım Sistemi Nedir? ......................................................................... 270
186.Elektronik Eksiltme Nasıl Gerçekleştirilir? ..................................................... 271
XXIV-4734 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN YASAK FİİL VE
DAVRANIŞLAR, İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VE
SORUMLULUKLAR..................................................................................................... 273
187.4734 Sayılı Kanunda Belirtilen Yasak Fiil veya Davranışlar Nelerdir? .......... 273
188.4734 Sayılı Kanunda İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Nasıl ve
Hangi Durumlarda Verilir? ............................................................................................. 273i
189.İsteklilerin Ceza Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? ........................................ 275
190.4734 Sayılı Kanuna Göre Görevlilerin Ceza Sorumluluğunun Kapsamı
Nedir?............................................................................................................................. 276
191.4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara Göre Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağının
Kapsamı Nedir?............................................................................................................... 276
XXV-4735 SAYILI KANUNUN AMAÇ, KAPSAM VE İLKELERİ İLE
SÖZLEŞME TÜRLERİ VE SÖZLEŞMEDE YERALMASI GEREKEN HUSUSLAR 277
192.4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Amaç ve Kapsamı ile
Uyulması Gerekli İlkeleri Nelerdir?................................................................................ 277
193.Sözleşme Türleri Nelerdir? .............................................................................. 277
194.Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar Nelerdir? ............................. 278
XXVI-SÖZLEŞMELERDE FİYAT FARKI, SİGORTA, MUAYENE, KABUL
VE DENETİMLE İLGİLİ ŞARTLAR, MÜCBİR SEBEPLER İLE KESİN
TEMİNATIN İADESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR.......................................................... 279
195.Sözleşmede Fiyat Farkı Verilmesi ile İlgili Yer Alması Gereken
Düzenlemeler Nelerdir? .................................................................................................. 279
196.İş, İşyeri ve Malzemenin Sigortalanmasının Kapsamı Nedir?......................... 280
197.Mücbir Sebepler Nelerdir?............................................................................... 282
198.Sözleşmede Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri ile İlgili Düzenlemeler
Nelerdir?......................................................................................................................... 283
199.Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir? .. 283
200.Sözleşmelerde Hizmet Alımlarına İlişkin Kontrol, Muayene ve Kabul
İşlemleri Nelerdir? .......................................................................................................... 286
201.Sözleşmelerde Yapım İşlerine İlişkin Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri
Nelerdir?......................................................................................................................... 287
202.Sözleşmelerde Danışmanlık Hizmet Alımlarına İlişkin Denetim Muayene ve
Kabul İşlemleri Nelerdir?................................................................................................ 288
203.Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi ve İadesine İlişkin
Usul ve Esaslar Nelerdir?................................................................................................ 288
XXVII-SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK VE DEVİR, YÜKLENİCİNİN
ÖLÜMÜ, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU, MAHKUMİYETİ HALİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER VE FESİH İŞLEMLERİ İLE SÖZLEŞME
KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞLERİ VE İŞİN
TASFİYESİ..................................................................................................................... 290
204.Sözleşmede Değişiklik Yapılabilir Mi? Sözleşme Devredilebilir Mi? ............ 290
205.Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?............................................................................. 291
206.Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Durumunda Ölüm, İflas, Ağır Hastalık,
Tutukluluk veya Mahkumiyet Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?............................. 292
207.Yüklenicinin ve İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Usul ve Esasları Nelerdir?. 292
208.Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşme Nasıl
Feshedilir?...................................................................................................................... 293
209.Sözleşmenin Feshi Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir? ........................ 293
210.Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin
Tasfiyesi Nasıl Yapılır?................................................................................................... 294
XXVIII-4735 SAYILI KANUNA GÖRE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR,
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA VE SORUMLULUKLAR ............... 296
211.4735 Sayılı Kanuna Göre Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir? ....................... 296
212.4735 Sayılı Kanuna Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Nasıl
Verilir? ............................................................................................................................ 296
213.4735 Sayılı Kanuna Göre Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğunun Kapsamı
Nedir?............................................................................................................................. 297
214.Görevlilerin Ceza Sorumluluğu ile Bilgi ve Belgeleri Açıklama
Sorumluluğunun Kapsamı Nedir? ................................................................................... 298
215.Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin,
Danışmanlık Hizmeti Sunucularının, Tedarikçilerin ve Hizmet Sunucularının
Sorumluluğu Nedir? ........................................................................................................ 298
XXIX-İHALELERE YÖNELİK BAŞVURU YOLLARI; ŞİKAYET VE
İTİRAZEN ŞİKAYET .................................................................................................... 300
216.İhalelere Yönelik Başvuru Yolları Nelerdir? ................................................... 300
217.İhalelere Yönelik Başvuru Ehliyeti Nedir?...................................................... 301
218.İhalelere Yönelik Başvuru Süreleri ile Bu Sürelerle İlgili Genel Esaslar
Nelerdir?......................................................................................................................... 301
219.Başvuruların Şekil Unsurları Nelerdir?............................................................ 302
220.Başvuruların Yapılacağı Yerler Nelerdir? Başvurular İdarece Nasıl Teslim
Alınır? ............................................................................................................................. 304
221.Şikayet Başvurusu Üzerine İdarece Nasıl İnceleme Yapılır? .......................... 304
222.Şikayet Başvurusu Üzerine İdarece Alınacak Kararlar Nelerdir? Bu
Kararlarda Bulunması Gerekli Hususlar Hangileridir? ................................................... 305
223.Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Kararın Gerekleri Nasıl Yerine
Getirilir? .......................................................................................................................... 306
224.Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurularının Usul ve Esasları ile
Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler Nelerdir?............................................................... 306
225.Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler ile Ön
İnceleme Konularına Aykırılık Üzerine Alınacak Kararlar Nelerdir?............................. 307
226.İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Kamu İhale Kurumu Tarafından Nasıl
İnceleme Yapılır? ............................................................................................................ 308
227.Kurum Tarafından Bilgi ve Belge İstenilmesi ve Tarafların Dinlenmesine
İlişkin Hususlar Nelerdir? ............................................................................................... 309
228.Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerine İlişkin Başvuru Ehliyeti
ve Süre Nedir?................................................................................................................. 309
229.Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde Kurum Tarafından
İnceleme Nasıl Yapılır?................................................................................................... 310
230.İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Kamu İhale Kurulu Tarafından
Alınacak Kararlar Nelerdir? ............................................................................................ 311
231.İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Kamu İhale Kurulu Kararlarında
Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir? Kararların Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Nelerdir? ............................................................................................................. 311
232.Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuruları Üzerine Verilen Kararların Bildirim
ve Tebligatı Nasıl Yapılır? .............................................................................................. 312

 
 
» SİPARİŞ - ABONELİK FORMU
( Sayın Ziyaretçi, Kitap Siparişleriniz İçin Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurunuz )
 
Sipariş Verenin Adı-Soyadı * :
Adres :
Telefon * :
E-posta * :
Paranın Yatırıldığı Banka :
Paranın Yatırıldığı Hesap Numarası :
Paranın Yatırılma Tarihi :
Paranın Tutarı :
Siparişleriniz * :
Güvenlik kodu * :
Güvenlik kodu Güvenlik kodunu değiştir
 
   
 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

- Kitap siparişleriniz ilgili problemleriniz için siparis@malikilavuz.com adresine,


- Dergiye ilk defa abone olacaklar için abone@malikilavuz.com adresine,


- Mevcut abonelik işlemlerinde yaşanan problemler için abonetakip@malikilavuz.com adresine mail gönderilmelidir.

 

-Yukarıdaki mail adreslerine gönderilen mesajlardan herhangi bir sonuç elde edilemezse buraya tıklayarak iletişim formunu doldurunuz...

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys